top of page
(B)ปูนกาวซีเมนต์ จระเข้ ฟ้า(1330) 20Kg/ถุง (C01070106) JRK

(B)ปูนกาวซีเมนต์ จระเข้ ฟ้า(1330) 20Kg/ถุง (C01070106) JRK

SKU: TC008642

ใช้สำหรับงานปูกระเบื้องเซรามิคทั่วไป
 ใช้ได้ทั้งพื้นและผนังภายในอาคาร โดยไม่ต้องแช่กระเบื้องก่อนปู

bottom of page