top of page
ตะแกรงเหล็กฉีก  Xs-42 ขนาด 120x240 ขนาดรู  22 x 50.8 มม.หนา 2.3 มม.สีแดง

ตะแกรงเหล็กฉีก Xs-42 ขนาด 120x240 ขนาดรู 22 x 50.8 มม.หนา 2.3 มม.สีแดง

SKU: ST000730

ตะแกรงเหล็กชนิด แผ่น เพี่มความสามาดในการทำงาน และเปี่ยนรุบร่างในลักนะ งาน ง่ายในการใช้งานชั่นการดัด การตัด สดวกและติดตั้งง่าย ลดค่าใช้จ่าย ด้านแรงงาน เวลา วัดถุดิบ และงานต่างๆ

bottom of page